Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 27 mars 2012

Säkrare kärnkraft måste ersätta fission av uran

Man behöver inte vara motståndare till kärnkraft i alla dess former för att man tar avstånd från den föråldrade och riskabla teknologi som bygger på fission av uran

Att det finns säkrare och mindre avfallsproducerande metoder att frigöra kärnenergi tycks helt ha undgått såväl Löfven som en hel del folkpartistiska politiker och en större delen av massmedia. Politiker som förespråkar uranbrytning i Sverige visar därmed att de verkar för en ohållbar kärnkraftsteknologi trots att säkrare metoder finns,

I första hand måste energiutnyttjandet minskas med hänsyn till miljö och klimat. Detta innebär bl a att vi måste minimera frigörande av bunden energi såväl beträffande kärnkraft som fossila bränslen för att i stället i största möjliga utsträckning förlita oss på redan frigjord energi från sol, vind och vatten och geotermisk energi.

I det eventuella kärnenergiutnyttjandet måste fissionsenergi baserad på uran uteslutas. Riskerna och avfallsmängderna blir mindre om det klyvbara materialet istället utgöres av torium. Om fusion, isynnerhet kall fusion, kommer att kunna utnyttjas kan kärnkraften bli acceptabel.