Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 18 oktober 2013

Mobiltelefon i trafiken

Vid ett tillfälle stod jag under ca 15 min vid 17-tiden i  Södervärnstråkets trafikfarliga cykeltunnel och studerade cykeltrafiken där. Ca hundratalet cyklister passerade under dessa minuter.
Uppskattningsvis var femte cyklist var inbegripen i mobilsamtal vid passage genom tunneln.

Jag har också på olika platser vid flera tillfällen varit vittne till att gångtrafikanter som varit helt absorberade av mobiltelefonsamtal plötsligt gått ut i körbanan eller cykelbanan utan att se upp.

Att bilister uppträder avvikande och trafikfarligt under pågående mobilsamtal är odiskutabelt.

http://www.trafiksakerhet.se/mobil-i-trafiken.html

Aktionsgruppen MOBILSTOPP VID RATTEN


torsdag 10 oktober 2013

Olyckstunneln i Malmö


Efter att ha läst artikeln om cykelolyckor i Sydsvenskan den 29 september har jag varit i kontakt med Transportstyrelsen. Jag har därefter skickat ett nytt mail med bifogat bildmaterial till Gatukontoret i Malmö med följande lydelse:

Cykelvägarna i Malmö är oftast föredömligt anlagda både med hänsyn till estetik och funktionalitet. Ett undantag utgör cykeltunneln under Nobelvägen från Spårvägsgatan till Lönngatan.

Risker med cyklister som kör i bredd eller kommer på fel sida, cyklister eller fotgängare utan uppmärksamhet på grund av mobilsamtal eller barn i trafiken är något man alltid måste räkna med.

Sådana situationer brukar vanligen kunna hanteras utan att olyckor uppstår då man har fri sikt, men cykeltunneln under Nobelvägen medger inte fri sikt (bifogade filer) och bör därför byggas om.

I avvaktan på ombyggnaden bör tunneln förses med elektroniskt varningssystem eller stängas av. Av olycksstatistiken i Transportstyrelsens databas STRADA (se bifogad fil) framgår tydligt att platsen är särskilt trafikfarlig. 

(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)måndag 7 oktober 2013

Malmö gatukontor nonchalerar trafikfarlig cykeltunnel

Gatukontoret i Malmö vägrar att åtgärda den trafikfarliga gång/cykeltunneln under Nobelvägen mellan Spårvägsgatan och Lönngatan.

Bilden, som visar att platsen har en avsevärd olycksfrekvens, är en sammanställning av cykelolyckor i tunneln registrerade i transportstyrelsens databas STRADA under perioden 2007 – juni 2013
Röda markeringar avser de allvarligaste olyckorna, gúla markeringar avser lindrigare skador och blå markerar en skadenivå som ligger däremellan
Förutom de registrerade cykel/cykel-olyckorna kan man därutöver räkna med ett visst mörkertal, ett flertal tillbud och  eventuella felrapporteringar.
I några fall kan olycksplatsen felaktigt ha angivits ligga utanför cykeltunneln.
Detta gäller åtminstone en av de allvarligaste olyckorna.