Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 17 november 2014

Gwevaw och bawonew och hewwaw officewawe

Förnämt folk har i alla tider med klädsel, åtbörder och tal gärna velat göra sin betydelsefullhet tydlig.

Här presenteras en teori som beskriver hur den manliga officersdialekten har uppstått. Det kan finnas andra förklaringar.

Officerskåren  bestod för ett par århundraden sedan till stor del av adelsmän och franska kunde ibland vara umgängesspråket. När de franska språkkunskaperna inte räckte till fick man nöja sig med att tala med, vad man trodde vara, fransk brytning. Detta tillgjorda sätt att tala dröjde sig kvar genom århundradena i vissa så kallade förnäma miljöer, förändrades och blev mera uppstyltat och alltmera olikt franskan.
”Bror” eller  ”broder” blev ofta använt som tilltalsord i dessa manliga kretsar istället för ”du”.

Långt in i modern tid har det varit vanligt att personer som tidigare talat på ett normalt sätt ganska snart lagt sig till med ett helt annorlunda sätt att tala då de anträtt den militära banan.

Det vanligaste sättet att  fonetiskt i skämtsamma sammanhang återge det förnäma talet är att ersätta alla r med bokstaven w som uttalas ungefär som i engelskan. ”Grevar och baroner” blir då ”Gwevaw och bawonew”  I övrigt får man improvisera så att det låter som när ”fint folk” talar.

Man kan fortfarande träffa på personer med detta sätt att tala.
För bara några år sedan träffade jag på en affärsman i Höör som var ett utmärkt exempel. Han bar också ett adligt namn.

Jag hade kollega som var påtagligt fascinerad av militärlivet och i synnerhet av militära grader. 
Han berättade ibland följande anekdot

Två officerare (adliga!) samtalar på officersmässen.
”Haw bwow någonsin idkat coitus med en negwess?”
”Nej, bäste bwow, men jag haw med välbehag onanewat med svawta handskaw”

Då  samme kollega senare skulle fylla sextio år enades vi om att uppvakta honom med två paket.

Den ena paketen innehåll en bok i ett ämne som vi visste att han var mycket intresserad av. 
Då han öppnande den andra paketen fann han där jämte innehållet ett prydligt gratulationskort med texten:

”Käwe bwow, vi fick tyväww inte tag i någon negwess!” 

Denna paket innehöll ett par svarta handskar.


tisdag 30 september 2014

Twitter, otillförlitlig metod som saboteras och missbrukas

Är twitter en möjlighet för väljarna att nå fram till politiker som har twitterkonton?
Jag trodde så.
Några dagar före valet använde jag mig av denna möjlighet genom att skicka riktade tweets till ledande företrädare för olika partier, som ombads att visa sin inställning till oskicket med fasta avgifter på el och vatten.
Jag har nu kunnat konstatera att inga av dessa tweets nått fram.

En annan företeelse som fösvårar att nå fram till politiker denna väg är de fejkade twitterkontona.
Det rör sig då om personer som falskeligen utger sig för att vara en viss politiker. Man lägger yttranden i politikerns mun som har som syfte att misskreditera eller förlöjliga personen ifråga.
Som exempel på kunde man före valet finna flera twittrande som utgav sig för att vara Fredrik Reinfeldt. I flera fall använde man sig också av Reinfeldts porträtt i avataren.
T ex 
@freinfeldt
@fredrikreinfeld
@Fredrikreinfeldt
@Statsminister
@regeringschef

Eftersom det oftast är borgerliga politiker som drabbas, finns det anledning att förmoda, att personer eller organisationer med extrema vänsteråsikter står för detta missbruk.

En annat exempel på missbruk är när en person, som utger sig för att twittra, har en hel stab av personer som twittrar i dennes namn. Jag finner det i högsta grad osannolikt att t ex Barack Obama personligen ligger bakom alla de tweets som publiceras i hans namn.

fredag 25 juli 2014

Ytterligare en livsfarlig cykelväg i Malmö

Malmö har ett stort antal utmärkta cykelvägar men det finns en del allvarliga brister som gatukontoret bortser ifrån eller försummar att i tid åtgärda.

Ett exempel är den olycksdrabbade  cykel/gångtunneln vid Södervärn som gatukontoret ännu inte åtgärdat trots upprepade påstötningar. Inte ens provisoriska åtgärder har vidtagits.
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/07/nagra-konsekvenser-av-fraktur-pa-andra.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/olyckstunneln-i-malmo.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/malmo-gatukontor-nonchalerar.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/03/cykelgangtunneln-under-nobelvagen.html
(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)

Ett annat exempel är det ställe där cykelvägen mellan Kroksbäck och Hyllievång korsar den nyanlagda delen av Hyllievångsvägen. Nivåskillnaden vid kantstenen mellan cykelbana och gatunivån uppgår till ca 15 cm och grussträngarna som placerats för att mildra övergången är otillräckliga och dessutom felplacerade.


Flera veckor har nu gått utan att felet åtgärdats eller att varningsskyltar utplacerats.
Det är självklart gatukontoret som har ansvaret oavsett vilken entreprenör som valts för att utföra arbetet.

onsdag 16 juli 2014

Skador vid måttlig eller låg alkoholkonsumtion


Jag har åter fått bekräftelse på vad jag antog och skrev på min hälsosida*, https://sites.google.com/site/sundlivsfoering/#alko, för mer än ett år sedan.

Förra  gången rörde det sig om skador i muskelvävnaden och nu handlar det om skador på hjärta och kärl.

En av slutsatserna av en undersökning publicerad 10 juli 2014 i British Medical Journal  är följande:

“...reduction of alcohol consumption, even for light to moderate drinkers, is beneficial for cardiovascular health”
Ref: BMJ 2014;349:g4164

Undersökningen omfattade 261991 europeiska individer varav 20259 kranskärlsfall och 10164 strokefall.

Att måttlig alkoholkonsumtion skulle vara nyttig eller att ett glas vin om dagen skulle vara bra för hjärta och kärl är alltså en myt.

Självklart kommer det även i fortsättningen att tid efter annan dyka upp artiklar, även i ansedda vetenskapliga tidskrifter,  där det påstås att man har bevis för positiva hälsoeffekter av alkohol.

Starka ekonomiska intressen hos vinproducenter och inom alkoholhandeln kommer naturligtvis att försöka hålla myten vid liv. Det finns stora likheter med den kriminella narkotikahanteringen
*Hälsosidan är även åtkomlig från rolfrasmusson.se

torsdag 8 maj 2014

Det bör vara väljarna som bestämmer valrörelsens agenda

Politiska partier tävlar om vad valet skall handla om, men det är väl vi väljare som skall sätta agendan!!!?

Skulle det inte vara en framgång för demokratin om så många som möjligt på framförde sina politiska önskemål med sådan kraft att de inte kan längre kan nonchaleras av politikerna? 
Någon  kan naturligtvis mena att just dina frågor är för små att tagas upp i valrörelsen. Men stå på dig! Det är Du som väljer politiker och inte politiker som väljer dej! Du har rätt att få besked inom alla områden som Du anser viktiga.
Detta gäller oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Här följer några exempel på ämnen där politikerna inför väljarna bör förklara var de står och presentera argumenten för sina ställningstaganden.

1. Såväl Folkpartiet som Sverigedemokraterna förordar en fortsatt utbyggnad av kärnkraften och uttalanden av enskilda företrädare för andra partier gör att det är oklart var dessa partier står.
Uttalanden om urantillgång och även uranförkomst i Sverige tyder på att en del politiker avser att medge byggnad av riskabla anläggningarna för fission av uran i stället för de något säkrare tekniker som utvecklats bland annat baserade på torium.
Politiker, som i generella termer förordar kärnkraft men saknar förmåga att ange vilken typ av kärnkraft som avses, förtjänar inte väljarnas förtroende.

 2. Den obligatoriska TV-avgiften bör avskaffas, men den bör absolut inte ersättas av en statlig TV-skatt. Det är inte rimligt att man skall tvingas betala för en produkt som man inte beställt.
 SVT bör omvandlas till vanlig betal-TV i rättvis konkurrens med övriga betalkanaler. Detta kommer att innebära
att SVT i fortsättningen tvingas att sänka sina avgifter till övriga betalkanalers nivå och
att avgifterna endast drabbar dem som önskar ta del av SVT:s sändningar.

3. Fasta avgifter på el och vatten måste avskaffas. Endast användningen bör avgiftsbeläggas. Fasta avgifter är samhällsskadliga och innebär att incitament till besparing motverkas och att den vanliga medborgaren tvingas subventionera storanvändarnas vatten- och energianvändning.

Det finns ingen anledning att elbolag eller vattenverk medges att ta ut avgifter på ett sätt som skiljer sig från vad som gäller för övrig handel.
Vem skulle t ex acceptera att behöva betala en fast avgift för att få handla på snabbköpet? 
Även nät och eldistributionsavgifter bör avskaffas, men produkterna, dvs energin och vattnet som man använder ska man naturligtvis betala för? 

4. Ny teknik som används rätt är en välsignelse och skall utnyttjas optimalt. Men man måste se till att den inte användas på felaktigt och skadligt  sätt. Partierna bör deklarera hur vill utforma lagstiftningen beträffande mobiltelefonanvändning i trafiken.

måndag 7 april 2014

Hemsida som upphör

Hemsidan med titeln  Genealogi, Limhamn, 1900-talet och nu, på adressen http://rolfrasmusson.se, kommer att upphöra.
De delar av hemsidan som berör släktforskningen och Limhamn kommer jag att samla i form av Word- och Excel-filer. Andra delar av hemsidan som berör bl a tester, hälsofrågor och violiner kommer att rensas ut från släktforsknings- och limhamnssidorna.

När nu mina släktforsknings- och limhamnssidor försvinner från internet, kommer jag att samla filerna i en särskild mapp.  Mappen får ett kort namn. Jag har funderat på att kalla filsamlingen för Anor.

Den som eventuellt tror att det bara är till att kopiera filerna från hemsidan har missförstått det hela eftersom bl a länkarna då inte kommer att fungera.

Utskrift på papper är lika olämpligt och medför också förlust av finesser som länkar och excelcellernas kommentarer och kommande uppdateringar.
Slöseri med papper och kemikalier för utskrift och bläddrande med papper hör till en förgången tid.

Filerna i mappen med släktforsknings-  och limhamnssidorna har jag med stor möda och tidsåtgång lyckats att sammanlänka. Den integrerade filsamlingen kan man, om man installerar den rätt på sin dator, använda på samma sätt som den nuvarande  hemsidan utan att vara uppkopplad.

För att länkarna mellan och inom filerna ska kunna fungera på samma sätt som på den nuvarande hemsidan måste mappen Anor placeras direkt under datorns harddisk. Adressen blir då C:\Anor.

Som den intelligente läsaren inser har länkarna mellan och inom filerna måst skrivas om.
Exempel på hur adresser till några av sidorna ser ut är C:\Anor\Folke.doc  och  C:\Anor\Lundqvist.xls.
Notera att slashen , \ , lutar bakåt i stället för framåt , /, som i internetadresser.
Till filsamlingen bifogas en sida med adressen C:\Anor\inf.doc som innehåller information om hur filsamlingen fungerar.

Jag tar tacksamt emot förslag på andra sätt  att hantera filsamlingen.
De som är intresserade av att förvärva filsamlingen kan höra av sig till mig.
mail@rolfrasmusson.se.

söndag 16 mars 2014

Växthus utan tillgängliga reservdelar


Tre av plastskivorna försvann med stormvindarna till okänd ort och ytterligare några andra, som jag skruvat fast, slets i bitar av stormen.
Eftersom resterna av växthuset med dess innehåll i sitt söndertrasade tillstånd nu var ännu lättare åtkomligt för stormars härjningar var det brådskande att göra något åt det hela.

Nu visade det sig att varken Bauhaus, Hornbach eller Beijer hade kanalplast för växthus i sina sortiment och efter flera timmars letande med  Google och Eniro gick det inte heller att hitta andra lämpliga skivor på flera mils avstånd.

När jag äntligen på K-rauta hittade en hög kanalplastskivor med de rätta måtten fick jag veta att dessa endast såldes ihop med övriga delar till nya växthus !!!!

Av en tillfällighet löste sig problemet.
På Lidl sålde man för en tid sedan ca  3 mm tjocka plastskivor av 1,20 meters längd och 80 centimeters bredd. Skivorna var avsedda som golvskydd under skrivbordsstolen, men fick nu en alternativ användning efter att ha sågats till i lämpliga storlekar 


Istället för att enbart använda originalklämmorna gick det att fästa plattorna genom att klämma fast dem med skruvar som grävt sina egna gängor i förborrade hål i aluminiumprofilerna. Klämmor finns visserligen att köpa på webben, men kvaliteten motsvarar enligt min mening inte mot det alltför höga priset.

tisdag 4 februari 2014

Man kan äta mera än sju veckor gammal vispgrädde!


Det är knappast vispgrädden som är den största boven i bakelserna.  Nej, det är det raffinerade sockret som finns både i den vispade grädden, mandelmassan och i brödet  som man blir fet och sjuk av. Det fluffiga skummet på semlan består ju dessutom till stor del av luft.

Det är nog inte förenat med några hälsorisker att någon enstaka gång unna sig en semla eller liknande bakverk förutsatt att det inte sker dagligen och veckovis.
 

Det råkade stå en bortglömd vispgräddeförpackning i kylskåpet. 
Det kan bli så ibland, eftersom det inte alltid är jag som gör inköpen och eftersom det inte går åt så mycket av den varan hemma hos mej.

Förpackningen var bruten, men mera än hälften av innehållet fanns kvar. Eftersom gräddens lukt inte vittnade om några åldersförändringar, tog jag drygt en deciliter av den och blandade in i min dagliga grönsakssallad. Dagen därpå tog jag återstoden. 
Jag är bestämt emot att kasta bort fullt användbar mat.

Det smakade ganska bra! 

Detta hände den tjugosjätte och tjugosjunde januari i år.
När jag sköljde ur den tomma förpackningen, kunde jag till min förvåning konstatera  att den var stämplad med förpackningsdag den nionde december och att dess  bäst-före-datum var satt till den  artonde december 2013.

Det var, som sagt, inget fel på smak och lukt och grädden hade inte heller förvandlats till gräddfil.

Men,  kan man äta  vispgrädde som är så gammal?  - Jo tydligen!

Jag mår fortfarande som en prins och har inte haft några som helst kroppsliga besvär av att ha intagit ca tre deciliter mera än sju veckor gammal grädde.

Har mejerierna kommit på en ny metod för hållbarhetsbehandling?