Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 23 december 2013

Arkeologiska övertolkningar


Det finns en tendens hos arkeologer och historiker att överdrivet anknyta vissa fornfynd till religiösa föreställningar.
Ex: Om man finner en avbildning av en kvinnofigur tolkas denna oftast som en gudinna och en mansfigur med erektion eller en fallosavbildning tolkas ofta som en fruktbarhetssymbol med religiös innebörd. Dessa tolkningar som ofta når stor spridning kan vara helt felaktiga.
Det kan ju vara så enkelt som att forntidens människor var lika hemfallna åt pornografi och obsceniteter och sexuella anspelningar som nutidsmänniskan eller att man försökte uppnå konstnärliga mål och att fynden inte alls har någonting med religösa föreställningar att göra.

tisdag 3 december 2013

Bort med fasta avgifter för el och vatten!

Det är förvånande att folk stillatigande finner sig i att betala fasta avgifter för el och vatten. Kostnaden för nyttjad energi eller vattenvolym kan ibland vara marginell i förhållande till den fasta avgiften och detta medför givetvis att incitamentet till besparing av energianvändning och vattenförbrukning försvinner och effektivisering motverkas. De fasta avgifterna medför också att småkonsumenter kommer att subventionera storförbrukarna. När får vi se en folklig protest mot detta oskick?
Det är naturligtvis vårt energianvändande och vattnet vi skall betala för och ingenting annat.
Alla företag har anläggningar som kräver investeringar och underhåll men inte skulle väl folk finna sig i att betala inträdesavgift för att gå in och handla på snabbköpet?

fredag 29 november 2013

Förslag till ett skattesystem efter helt nya principer

Det är de nedbrytande krafterna i ett samhälle som skall beskattas, inte de uppbyggande.

Inkomstskatt för inkomsttagare med normala inkomster bestraffar skötsamhet och hämmar välstånd och utveckling och är således kontraproduktiv.

Undantag från detta är förslagsvis de som har inkomster som är mera än fem gånger större än medelinkomsten. För dessa extremt välavlönade personer har löneförmånerna för länge sedan upphört att vara  incitament till ytterligare ansträngningar.

Löneskillnader bör givetvis accepteras då de motiveras av längre utbildning eller mera krävande insatser men en progressivitet i skatteskalan bör vara så stor att det blir omöjligt att uppnå en disponibel inkomst som är förslagsvis tio gånger större än medelinkomsten. Till inkomst skall då inräknas alla arvoden, bonusar och övriga ersättningar och förmåner.

Alla andra utom de tio procent av befolkningen som har de högsta inkomsterna bör befrias från inkomstskatt.

Motsvarande bör gälla för företagare beträffande den del av vinsten som tages ut som inkomst

Momsen har aldrig varit populär, men om inkomstskatten helt försvinner kommer saken i ett annat läge.  Konsumtionsskatt är den enda skatt som är rättvis. Ju mer man förbrukar, förorenar eller breder ut sig, desto mer bör man betala.

Skatter på företags vinster bör endast tas ut i verksamheter där förbrukning av naturresurser och skador på miljön kan bedömas vara större än samhällsnyttan.

Det politiska etablissemanget bör söka komma överens om hur avvägningarna skall göras.

måndag 18 november 2013

Regler för mobilanvändning i trafiken saknas


Nu hände det igen!
Samma situation upprepas gång på gång.

En mobilpratande yngling går plötsligt sömngångaraktigt rakt ut i körbanan!
Regering, riksdag och Trafikverket sover också.

Mobiltelefoni liksom annan modern teknik bör nyttjas optimalt, men det behövs lagstiftning om mobiltelefonens användning i trafiken och lagarna bör inte inskränkas till att avse enbart biltrafikanter.

fredag 18 oktober 2013

Mobiltelefon i trafiken

Vid ett tillfälle stod jag under ca 15 min vid 17-tiden i  Södervärnstråkets trafikfarliga cykeltunnel och studerade cykeltrafiken där. Ca hundratalet cyklister passerade under dessa minuter.
Uppskattningsvis var femte cyklist var inbegripen i mobilsamtal vid passage genom tunneln.

Jag har också på olika platser vid flera tillfällen varit vittne till att gångtrafikanter som varit helt absorberade av mobiltelefonsamtal plötsligt gått ut i körbanan eller cykelbanan utan att se upp.

Att bilister uppträder avvikande och trafikfarligt under pågående mobilsamtal är odiskutabelt.

http://www.trafiksakerhet.se/mobil-i-trafiken.html

Aktionsgruppen MOBILSTOPP VID RATTEN


torsdag 10 oktober 2013

Olyckstunneln i Malmö


Efter att ha läst artikeln om cykelolyckor i Sydsvenskan den 29 september har jag varit i kontakt med Transportstyrelsen. Jag har därefter skickat ett nytt mail med bifogat bildmaterial till Gatukontoret i Malmö med följande lydelse:

Cykelvägarna i Malmö är oftast föredömligt anlagda både med hänsyn till estetik och funktionalitet. Ett undantag utgör cykeltunneln under Nobelvägen från Spårvägsgatan till Lönngatan.

Risker med cyklister som kör i bredd eller kommer på fel sida, cyklister eller fotgängare utan uppmärksamhet på grund av mobilsamtal eller barn i trafiken är något man alltid måste räkna med.

Sådana situationer brukar vanligen kunna hanteras utan att olyckor uppstår då man har fri sikt, men cykeltunneln under Nobelvägen medger inte fri sikt (bifogade filer) och bör därför byggas om.

I avvaktan på ombyggnaden bör tunneln förses med elektroniskt varningssystem eller stängas av. Av olycksstatistiken i Transportstyrelsens databas STRADA (se bifogad fil) framgår tydligt att platsen är särskilt trafikfarlig. 

(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)måndag 7 oktober 2013

Malmö gatukontor nonchalerar trafikfarlig cykeltunnel

Gatukontoret i Malmö vägrar att åtgärda den trafikfarliga gång/cykeltunneln under Nobelvägen mellan Spårvägsgatan och Lönngatan.

Bilden, som visar att platsen har en avsevärd olycksfrekvens, är en sammanställning av cykelolyckor i tunneln registrerade i transportstyrelsens databas STRADA under perioden 2007 – juni 2013
Röda markeringar avser de allvarligaste olyckorna, gúla markeringar avser lindrigare skador och blå markerar en skadenivå som ligger däremellan
Förutom de registrerade cykel/cykel-olyckorna kan man därutöver räkna med ett visst mörkertal, ett flertal tillbud och  eventuella felrapporteringar.
I några fall kan olycksplatsen felaktigt ha angivits ligga utanför cykeltunneln.
Detta gäller åtminstone en av de allvarligaste olyckorna.

torsdag 25 april 2013

En liten kvasireligiös fundering

Jesus (om han nu är den ha påstås vara) lär bland annat ha sagt då han instiftade nattvarden (om det nu var nattvard han instiftade!):

”Gören detta till min åminnelse!”
 
Antag att han inte alls menade att detta skulle göras bara i kyrkan vissa söndagar (det är ju lite märkligt att intaga nattvard på söndagsförmiddagen serverad av präster i underliga särkar!).

Han kanske menade att man alltid då man äter, inte enbart på kvällen, skall ha i åtanke att man äter av mänsklighetens gemensamma kaka.

Med andra ord: Vissa ska inte utan att ta konsekvenserna av detta kunna frossa i läckerheter medan vissa andra svälter.
(Metaforen "min lekamen" och "mitt blod" gällde naturligtvis inte bara mat och dryck)

Vilka kan konsekvenserna bli?

(All övervikt är inte självförvållad, men det är självförvållad övervikt som här åsyftas)
 
Jo!  En övervikt vid 20-årsåldern kan förkorta livet med 10 år .
Tjugoåringen kanske tycker att "livskvaliteten" är  viktigare än tio år extra av ålderdom och att skillnaden i livslängd är obetydlig.
Men matmissbrukaren har troligen också decennier av sjukdom, lidande och medicinberoende framför sig.  
Var tog då "livskvaliteten" vägen?
 
 

torsdag 21 mars 2013

Cykel/gångtunneln under Nobelvägen


Jag använder normalt inte mina bloggar för att skriva om mitt privatliv. I detta avseende var min förra blogg ett undantag eftersom jag på bloggen ville informera mina närstående om olyckshändelsen för att undvika frågor därom på Facebook.

Men egentligen handlar det inte om mej utan om den trafikfarliga cykeltunneln.

Vid utformningen av tunneln har man helt förbisett riskerna med att fri sikt för mötande trafik saknas i båda riktningar.

Tunneln bör byggas om så att mötande trafikanter kan se varandra.
Tekniken för elektronisk varning för mötande trafik finns redan, men har inte använts här.
Ett varningssystem bör omedelbart installeras i avvaktan på ombyggnad.

fredag 8 mars 2013

Bruten nacke efter cykeltur i Malmö


Lördagen den 2 mars 2013 vid 17- eller 18-tiden har Marianne och jag  för avsikt att cykla från Borgmästargården till Kastanjeplatsen. Vi väljer att ta vägen genom sjukhusområdet till Södervärn  och  därefter fortsätta på cykelbanorna via Spårvägsgatan, Lönngatan och Jägersrovägen.

Då vi skall korsa Södra Förstadsgatan varnar jag Marianne för trafiken.
Utan att ana vad som kommer att hända några sekunder senare, nämner jag också att ett  annat farligt ställe  finns några hundra meter längre fram  (Jag avser cykel- och gångtunneln under Nobelvägen).
----------
Jag minns ingenting av de fortsatta händelserna efter passagen av Södra Förstadsgatan.
----------
Plötsligt vaknar jag upp av ett kraftigt ryck i halsen/huvudet/nacken med smärtor i nacke, höger fot och vrist och höger hand. Jag förstår efter en stund att jag befinner mej på sjukhus men jag minns inget av vad som hänt. Det smärtsamma rycket berodde kanske på att huvudet fixerades i något slags anordning.
Trots smärtorna i huvud, höger hand och höger ben inser jag fortfarande inte att jag är allvarligt skadad.  Efter röntgenundersökning av hela kroppen under diffust medvetande får jag veta att jag fått en hjärnskakning och ”brutit nacken” vilket innebär en fraktur på andra halskotan.

Man berättar att jag i hög fart, på väg genom gång/cykel-tunneln, kolliderat med en mötande cyklist. Jag lär ha hamnat med benen intrasslade under min cykel med huvudet mot den andra cykelns bakhjul.
Jag påstås ha varit begränsat kontaktbar men man uppfattar att jag har smärtor i nacken och tages medvetslös omhand av ambulanspersonal.
Den unge mannen jag kolliderat med hade smärtor i axeln, men avstod från att följa med ambulans för läkarundersökning.

Jag flyttas till Ortopeden, avd 4 där jag vårdas fram till eftermiddagen den 7 mars.
Höger vrist svullnar åter upp kraftigt och jag har fortfarande smärtor och begränsad rörlighet i höger hand då jag lämnar sjukhuset.  En tandkrona saknas efter olyckshändelsen.

Jag får veta att det troligen kommer att vara nödvändigt att ha nacken fixerad i en ”cervical collar” i tolv veckor.