Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 26 mars 2015

Behöver inte kommunala bolag följa svensk lag?

Fastighetsägarna i Malmö har i dagarna fått brev från VASyd med anspråk som står i strid mot svensk lag.
VASyd är ett kommunalförbundsbolag som till 70,4% ägs av Malmö kommun.

För att öka anläggningarnas säkerhet har de kommunala vattenleverantörerna i riket beslutat att fastigheternas vattenmätare skall förses med vattenmätarkonsoler och att vissa kranar i anslutning till vattenmätarna skall bytas ut. Fastighetsägarna har brevledes anmodats att ombesörja installationen.
Enligt § 13.3 i vattenlagen åligger det huvudmannen (vattenleverantören!)  och inte fastighetsägaren att ombesörja detta.
Liksom elbolagen svarar för kostnaderna vid underhåll av elmätarna ligger det på vattenleverantörernas ansvar att sköta vattenanläggningen på den sida som för underhåll kräver avstängning utanför fastigheten.

Vattenlagen:
13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna 1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, 2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och 3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna va-anläggningen.