Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 11 september 2009

Uranbaserad kärnkraft är trolig anledning till klimatstörningar

Enligt en uppgift från 2006 skulle det då finnas 440 kärnreaktorer i världen men enbart den ryska nordflottan hade ca 300 reaktorer på sina atomdrivna fartyg enligt FOA-tidningen nr 3 1998. Antalet reaktorer idag är sannolikt betydligt större.

Det är uppenbart att det är mycket svårt att bedöma uppgifterna. Kanske har inte alla reaktorer vid varje kärnkraftsanläggning medräknats och nya kärnkraftverk tillkommer ständigt.

Trots att antalet reaktorer, deras effekt och tillgänglighetstid är okänt förekommer kalkyler och modeller där man försöker att bagatellisera den på uran baserade kärnkraftens skador på den globala miljön

All frigjord energi degraderas till värme och inte enbart den energi som tillföres kylvattnet. Enorma kvantiteter ”utbränt” kärnbränsle är också ett globalt problem.

Den värme som produceras av atomdrivna ubåtar, såväl de i drift varande som de förlista och andra fartyg med kärnreaktorer, måste också beaktas.

torsdag 10 september 2009

Värme är den degraderade energin

Att en global klimatstörning pågår är konstaterat. I vilken utsträckning mänsklig aktivitet har del i den är svårt att bringa klarhet i. Starka indicier är att den sammanfaller och följer ökningen av vår energianvändning som också tveklöst bidrar till en temperaturhöjning.

Även om det inte är klarlagt i vilken grad den frigjorda energin bidrar till temperaturhöjningen så är det angeläget att motverka den på grund av de följder den får om den fortgår.

Hinder för effektiva åtgärder är bl a den ensidiga inställningen till koldioxidens och övriga växthusgasers betydelse och det fortsatta kärnkraftsutnyttjandet.

Biosfären både upptar och avger energi med olika hastigheter. Upptaget kan ske exogent (från solen) eller endogent (från Jorden). Energi kan bindas för kortare eller längre perioder. Konsekvensen av detta blir biosfärens energibalans.

Eftersom energin är oförstörbar är uttryck som ”energiförbrukning” och ”spillvärme” felaktiga i detta sammanhang. Vi kan visserligen konsumera t ex elektrisk energi, men det som händer vid vår konsumtion är att den elektriska energin omvandlas till värme. All energin finns fortfarande kvar även om den degraderats till värme.

All energianvändning innebär energiomvandlingar som i slutänden resulterar i degradering till värme. Observera att all energi som från början frigjorts finns kvar i slutet men i form av värme. Följden blir en temperaturstegring.

tisdag 1 september 2009

Energin är oförstörbar

Energin är oförstörbar men omvandlingsbar till olika energiformer.
Vid varje energiomvandlig omvandlas en del av energin till värme. Efter att antal energiomvandlingar har all energi degraderats till spridd värme.

De som påstår att ”spillvärme” från mänsklig aktivitet är försumbar i jordens energibalans har inte förstått att all frigjord energi omvandlas till värme. Det handlar alltså inte om något försumbart ”spillvärme”.

Den mängd materia som i en kärnreaktor omvandlas till en värmemängd är samma värmemängd som förr eller senare tillförs biosfären sedan den används i olika energiformer. Energin är oförstörbar.

I olika uppslagsverk kan man finna diagram som visar att energianvändningen på planeten har fördubblats ungefär vart tjugonde år sedan mitten av 1900-talet.

Om denna ökning av energianvändningen kunde hejdas så skulle kanske en temperaturutjämning hinna ske genom utstrålning.

Ett lägre energianvändande, med eller utan kärnkraft, skulle kunna bidra till att den globala uppvärmningen mildras. Koldioxid och andra växthusgaser är bara en konsekvens av ett vidlyftigt energianvändande. Det verkliga problemet är kärnkraften i dess nuvarande form.