Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 11 september 2009

Uranbaserad kärnkraft är trolig anledning till klimatstörningar

Enligt en uppgift från 2006 skulle det då finnas 440 kärnreaktorer i världen men enbart den ryska nordflottan hade ca 300 reaktorer på sina atomdrivna fartyg enligt FOA-tidningen nr 3 1998. Antalet reaktorer idag är sannolikt betydligt större.

Det är uppenbart att det är mycket svårt att bedöma uppgifterna. Kanske har inte alla reaktorer vid varje kärnkraftsanläggning medräknats och nya kärnkraftverk tillkommer ständigt.

Trots att antalet reaktorer, deras effekt och tillgänglighetstid är okänt förekommer kalkyler och modeller där man försöker att bagatellisera den på uran baserade kärnkraftens skador på den globala miljön

All frigjord energi degraderas till värme och inte enbart den energi som tillföres kylvattnet. Enorma kvantiteter ”utbränt” kärnbränsle är också ett globalt problem.

Den värme som produceras av atomdrivna ubåtar, såväl de i drift varande som de förlista och andra fartyg med kärnreaktorer, måste också beaktas.

torsdag 10 september 2009

Värme är den degraderade energin

Att en global klimatstörning pågår är konstaterat. I vilken utsträckning mänsklig aktivitet har del i den är svårt att bringa klarhet i. Starka indicier är att den sammanfaller och följer ökningen av vår energianvändning som också tveklöst bidrar till en temperaturhöjning.

Även om det inte är klarlagt i vilken grad den frigjorda energin bidrar till temperaturhöjningen så är det angeläget att motverka den på grund av de följder den får om den fortgår.

Hinder för effektiva åtgärder är bl a den ensidiga inställningen till koldioxidens och övriga växthusgasers betydelse och det fortsatta kärnkraftsutnyttjandet.

Biosfären både upptar och avger energi med olika hastigheter. Upptaget kan ske exogent (från solen) eller endogent (från Jorden). Energi kan bindas för kortare eller längre perioder. Konsekvensen av detta blir biosfärens energibalans.

Eftersom energin är oförstörbar är uttryck som ”energiförbrukning” och ”spillvärme” felaktiga i detta sammanhang. Vi kan visserligen konsumera t ex elektrisk energi, men det som händer vid vår konsumtion är att den elektriska energin omvandlas till värme. All energin finns fortfarande kvar även om den degraderats till värme.

All energianvändning innebär energiomvandlingar som i slutänden resulterar i degradering till värme. Observera att all energi som från början frigjorts finns kvar i slutet men i form av värme. Följden blir en temperaturstegring.

tisdag 1 september 2009

Energin är oförstörbar

Energin är oförstörbar men omvandlingsbar till olika energiformer.
Vid varje energiomvandlig omvandlas en del av energin till värme. Efter att antal energiomvandlingar har all energi degraderats till spridd värme.

De som påstår att ”spillvärme” från mänsklig aktivitet är försumbar i jordens energibalans har inte förstått att all frigjord energi omvandlas till värme. Det handlar alltså inte om något försumbart ”spillvärme”.

Den mängd materia som i en kärnreaktor omvandlas till en värmemängd är samma värmemängd som förr eller senare tillförs biosfären sedan den används i olika energiformer. Energin är oförstörbar.

I olika uppslagsverk kan man finna diagram som visar att energianvändningen på planeten har fördubblats ungefär vart tjugonde år sedan mitten av 1900-talet.

Om denna ökning av energianvändningen kunde hejdas så skulle kanske en temperaturutjämning hinna ske genom utstrålning.

Ett lägre energianvändande, med eller utan kärnkraft, skulle kunna bidra till att den globala uppvärmningen mildras. Koldioxid och andra växthusgaser är bara en konsekvens av ett vidlyftigt energianvändande. Det verkliga problemet är kärnkraften i dess nuvarande form.

fredag 28 augusti 2009

Vem vill riva kärnkraftverket i Barsebäck?

Barsebäcksverket kan rivas tidigast 2020 eftersom det inte finns någon kapacitet att ta hand om det lågaktiva avfallet. Kanske blir det inte klartecken för rivandet förrän flera decennier senare. Uppgifterna om detta härrör från SKB.

Sedan återstår problemet att finna folk som är villiga att utsätta sig för de risker som rivningen medför.

Bl a i Italien finns reaktorer som varit avstängdas sedan 1980-talet. Man inväntar ett avklingande av strålningen till en något lägre nivå som anses medge rivning, men samtidigt förloras kompetens eftersom personal med kännedom om dessa äldre anläggningar då inte längre finns kvar.

Studsvik AB tecknade i juli i år ett avtal med italienska SOGIN om behandling av 270 ton lågaktivt organiskt avfall. Det oorganiska avfallsmängden, som inte omfattas av avtalet, är oerhört mycket större. Denna stora kvantitet är dock bara en droppe i havet jämfört med de enorma mängderna lågaktivt avfall från världens alla kärnkraftverk. Rivningen av reaktorerna och reaktorbyggnaderna är smutsigt, riskabelt och synnerligen energikrävande. Därtill kommer problemen med det högaktiva utbrända kärnbränslet. Man kan undra var allt radioaktivt avfall omsider hamnar.

Man bortser också helt från den globala uppvärmningen som världens alla kärnreaktorer producerar medan de är i drift


Den nuvarande kärnteknologin och energifrosseriet är ett globalt hot.

torsdag 11 juni 2009

Tvivelaktig hantering av valsedlar

Liksom i söndagens EU-val röstade jag 2006 vid Örtagårdsskolan, men i en annan av salarna.
Detta är naturligtvis inte dagsaktuellt, men eftersom jag nämnde detta i samband med händelsen vid söndagens EU-val, vill jag förtydliga mitt påstående.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet, var de enda som var aktiva som valsedelutdelare vid vallokalen under EU-valet och de var även flertaligt företrädda vid valet 2006 medan en del andra partier fösummade den möjligheten att uppmärksammas.

De olika partiernas valsedlar var placerade i högar på ett långt bord. Flera av högarna var synnerligen höga. Detta gällde isynnerhet socialdemokraternas och vänsterpartiets listor och dessa var också placerade längst fram och dessutom representerade av flera högar.

Jag har i de senaste valen röstat på olika partier i valen till kommun, landsting och riksdag och letade länge efter kristdemokraternas listor. Jag var på väg att ge upp sökandet då jag till slut hittade några enstaka exemplar av dessa listor längst inne i en mörk vrå.

Jag påpekade för en kvinnlig valfunktionär att vissa listor var svåra att finna och höll på att ta slut. Av hänsyn till valhemligheten nämnde jag dock inte vilka listor det rörde sig om.
Samma dag ringde jag till en kristdemokratisk politiker, Christin Marani, och vi hade senare en del mailväxling i ärendet. Jag vet inte om detta ledde till några åtgärder.

tisdag 9 juni 2009

Valfusk ?

Jag anländer kl 11.00 den 7 juni 2009 till röstningslokalen vid Örtagårdsskolan på Rosengård för att avge min röst i EU-valet. Jag ser inga andra väljare i vallokalen. Tre kvinnliga funktionärer finns i lokalen och en ung man står vid dörröppningen där valsedlarna är placerade.

Medan jag står i ett av båsen och läser namnen på min valsedel hör jag hur den ena av de två kvinnliga funktionärerna vid bordet på finlandssvenska instruerar en väljare som förmodligen har invandrarbakgrund.
Väljaren får beskedet att inte lägga mera än en valsedel i kuvertet men förstår tydligen inte instruktionen.

Funktionären uppmanar då väljaren att ta en socialdemokratisk valsedel och kryssa för ett av namnen.


När jag kommer fram till bordet för att avge min röst gör jag kvinnan uppmärksam på att jag hört vad hon sagt. Hon förnekar först sitt yttrande men måste till slut erkänna och ber då om ursäkt. Jag märker ingen reaktion hos de övriga funktionärerna.

Jag anser mig ha skäl att misstänka felaktigheter i samma riktning vid de allmänna valen 2006

lördag 18 april 2009

Det tog skruv!

Efter min anmälan till Granskningsnämnden i december år 2008 och mina senaste bloggar om vänstervinklad nyhetsrapportering har jag med tillfredsställelse kunnat konstatera att inga nya övertramp skett i nyhetsrapporteringen i TV1 och TV2. Min aktivitet har tydligen redan fått avsedd verkan trots att ärendet ännu inte behandlats i Granskningsnämnden.

Nu har jag visserligen inte sett alla nyhetsinslag i SVT som förekommit efter min anmälan till Granskningsnämnden, men det står dock likväl klart att en skärpning har inträtt och detta är glädjande.

Jag vill inte ta hela äran åt mig. Det är säkert flera som reagerat och kanske har nyhetsuppläsarna själva till slut kommit till insikt om att de gått för långt.

Låt oss nu hoppas att vi även i fortsättningen får behålla en saklig och opartisk nyhetsrapportering.

torsdag 16 april 2009

Myten om det fria ordet

”I Sverige har vi yttrande- och åsiktsfrihet!” Stämmer detta?

Om man med ”frihet” att uttrycka åsikter menar att man har rätten att uttrycka en egen mening utan risk för repressalier, inser nog de flesta som tänkt efter en smula, att yttrandefrihet inte förekommer på någon plats i världen eller i något sammanhang.

Det må vara att man i Sverige av idag inte blir skjuten, torterad eller landsförvist för att man har uttryckt obekväma åsikter. Men det finns ju andra effektiva repressalier att ta till som t ex utebliven befodran, degradering, utfrysning, nersvärtning eller uppsägning. Detta gäller för såväl offentlig som privat verksamhet.

Statsmakten är, såsom jag ser det, för närvarande inte något hinder för den fria åsiktsbildningen eftersom den till stor del företrädes av kloka och lyhörda politiker. Men även dessa personer har mänskliga svagheter och ingen vet vad som kan komma. Det var betydligt farligare att ha en egen åsikt då socialdemokratin under Göran Persson ledde Sverige.

Det kan t ex vara tjänstemän på lägre nivåer i statsapparaten, ibland även chefer inom det privata näringslivet, ofta förtroendevalda inom stora organisationer, fackpampar och ledande kotterier inom föreningslivet som ängsligt bevakar sina positioner och med kraft slår ned på allt som kan misstänkas hota deras ställning. Sådana personer har ofta maktmedel för repressalier mot personer som företräder för dem obekväma åsikter. Men även enskilda personer som känner sig störda av andras åsikter, verkliga eller inbillade, ruvar på hämnden.

Ordet är alltså aldrig fritt. Det kostar alltid något att uttrycka en åsikt och detta gäller i alla sammanhang. Är åsikten obekväm för en person eller grupp kan kostnaden bli avsevärd.

Att personangrepp eller negativa omdömen om personers handlande medför påföljder är knappast förvånande och ibland berättigat, men ofta är det fullt tillräckligt att uttrycka en avvikande mening i helt harmlösa ämnen som t ex gäller smak, val av en prioritetsordning eller någon annan trivial fråga.

Ofta behöver du inte ens en klä en avvikande mening i ord. Det kan räcka med tolkning av ditt kroppsspråk eller att du avstår från att uttrycka bifall. Ve den som inte applåderar! Hämnden kan också drabba den som av olika anledningar förmodas ha en avvikande mening. Du kan alltså bestraffas för en åsikt som du kan förutsättas ha, oavsett du har den eller inte.

Detta gäller överallt på jorden och i alla sammanhang, i offentlig eller privat tjänst, i föreningslivet eller i andra sociala sammanhang. Det kostar alltid något att ha en åsikt.

Man har nog särskild anledning att se upp där det påstås vara ”högt till tak”. Ordförande Mao skulle ”låta tusen blommor blomma” men ve den blomma som råkade blomma. Det finns bara en maskäten ros.