Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 10 september 2009

Värme är den degraderade energin

Att en global klimatstörning pågår är konstaterat. I vilken utsträckning mänsklig aktivitet har del i den är svårt att bringa klarhet i. Starka indicier är att den sammanfaller och följer ökningen av vår energianvändning som också tveklöst bidrar till en temperaturhöjning.

Även om det inte är klarlagt i vilken grad den frigjorda energin bidrar till temperaturhöjningen så är det angeläget att motverka den på grund av de följder den får om den fortgår.

Hinder för effektiva åtgärder är bl a den ensidiga inställningen till koldioxidens och övriga växthusgasers betydelse och det fortsatta kärnkraftsutnyttjandet.

Biosfären både upptar och avger energi med olika hastigheter. Upptaget kan ske exogent (från solen) eller endogent (från Jorden). Energi kan bindas för kortare eller längre perioder. Konsekvensen av detta blir biosfärens energibalans.

Eftersom energin är oförstörbar är uttryck som ”energiförbrukning” och ”spillvärme” felaktiga i detta sammanhang. Vi kan visserligen konsumera t ex elektrisk energi, men det som händer vid vår konsumtion är att den elektriska energin omvandlas till värme. All energin finns fortfarande kvar även om den degraderats till värme.

All energianvändning innebär energiomvandlingar som i slutänden resulterar i degradering till värme. Observera att all energi som från början frigjorts finns kvar i slutet men i form av värme. Följden blir en temperaturstegring.

Inga kommentarer: